Algemene Voorwaarden


 1. De verhuur van de villa’s in Villapark “de Herne” geschiedt, namens de bij de Vereniging van Verhuurders van Villapark “de Herne” aangesloten eigenaren, door Tjitske Bouma; Heerenzijl te Terkaple, hierna te noemen: “de beheerder”
 2. In het hoogseizoen is het niet mogelijk om voor midweken of weekenden te huren (zie daarvoor ook de prijslijst)
 3. Na ontvangst van de huurovereenkomst zal de huurder de (deel)betalingen voldoen conform de op de factuur aangegeven termijnen. De huurder ontvangt van de betalingen geen bevestiging. Indien de beheerder niet binnen 14 dagen de overeengekomen vooruitbetaling ontvangt, wordt de overeenkomst beschouwd als niet afgesloten. De gereserveerde villa wordt dan zonder bericht vrijgegeven voor verhuur aan anderen
 4. De beheerder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder beschikbaar te stellen
 5. Indien door overmacht en/of bijzondere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is de beheerder gerechtigd gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen mits deze beschikbaar is. Het eventuele omboeken naar een villa in dezelfde categorie om daarmee de totale bezettingsgraad te optimaliseren, zal alleen na overleg met de huurder geschieden. De huurder zal in hiervoor genoemde gevallen de beheerder nimmer in rechte kunnen aanspreken. In geval voor een huurder schade ontstaat door een door beheerder verwijtbare oorzaak, kan een schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale betaalde huursom bedragen. Aanspraken op vergoedingen in deze dienen beheerder terstond schriftelijk te worden voorgelegd
 6. De beheerder heeft ten allen tijde recht van toegang tot het gehuurde
 7. Huurder verklaart zich bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van de verstrekte informatie op de website, brochures, mondelinge toelichting en dergelijke
 8. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de beheerder. Bij het (zonder toestemming) overschrijden van het genoemde aantal wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde ontbonden
 9. In verband met het karakter van het park (rust en ruimte) en de ligging van de recreatievilla’s tussen permanent bewoonde huizen, zijn de villa’s niet geschikt voor verhuur aan groepen jongeren. Op het reserveringsformulier wordt gevraagd naar de samenstelling van het gezelschap en de leeftijden van de aanwezigen. De beheerder behoudt zich n.a.v. de verstrekte gegevens het recht voor om nadere informatie op te vragen en zo nodig alsnog huurders te weigeren. Ook kan de beheerder bij het verstrekken van de sleutels naast de standaard borgsom alsnog een zelfde waarborgsom per persoon eisen
 10. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken
 11. Huurder is verplicht het gehuurde, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijk en bezem schoon achter te laten. Alle schade die door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan de beheerder te worden gemeld en direct met de beheerder te worden afgerekend. Zie voor detailinformatie de in elke villa aanwezige Villamap m.b.t. onder andere de spelregels voor het gebruik van de villa
 12. Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na opname in het huurcontract en betaling van het geldend nachttarief
 13. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook-, was-, droog- en verwarmingsdoeleinden te gebruiken dan waarin door verhuurder is voorzien
 14. De ter beschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden. Eventuele schade of gebreken aan huis of inventaris dienen binnen twee uur na het betrekken van het gehuurde bij de beheerder te worden gemeld
 15. Door teruggave van de sleutels wordt de overeenkomst ontbonden. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door beheerder worden door deze machtiging niet teniet gedaan
 16. De vooruitbetaalde waarborgsom zal na controle door de beheerder en na aftrek van eventuele inhoudingen binnen twee weken na vertrek per bank worden teruggestort
 17. Beheerder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn indien:
  1. bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan,
  2. de huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
  3. de huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur zonder aan de beheerder bericht te hebben dat hij het gehuurde later in de huurperiode zal betrekken

  De huurder is in die gevallen onverminderd aansprakelijk voor het voldoen van de totale huursom

 18. Indien de huurder een aangegane huurovereenkomst annuleert, volgt geen restitutie van de (vooruit)betaalde huursom. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
 19. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient in dat geval die klacht direct en schriftelijk voor te leggen aan de beheerder
 20. Huurder verklaart zich door zijn aanwezigheid in één van de villa’s van de Vereniging van Verhuurders van Villapark “de Herne” op de hoogte en gaat akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden en de in de Villamap aanwezige spelregels die voor de villa en het Villapark “de Herne”gelden De beheerder van Villapark “de Herne” is niet aansprakelijk voor eventueel ondervonden schade, diefstal e.d. tijdens het verblijf in of om het gehuurde. Voor dit soort gevallen dient een eigen (reis)verzekering te worden afgesloten
 21. Het meenemen en afmeren van eigen vaartuigen is in de afgesproken huurperiode toegestaan voor eigen risico, mits dit geen last veroorzaakt voor buren en / of overige watersporters.  Verder dient men zich te houden aan de watersportregels die in het algemeen gelden en die in het Villapark in het bijzonder (bijvoorbeeld de maximum snelheid in het Villapark)

(dec. 2011, © Vereniging van Verhuurders Villapark De Herne, www.sneekermeer.com)