Algemene voorwaarden


1. De verhuur van de vakantiehuizen in Villapark “de Herne” geschiedt namens de bij de Vereniging van Verhuurders in Villapark “de Herne” aangesloten eigenaren door Emma van der Werff te Terherne, hierna te noemen: “de beheerder”.  

2. In het hoogseizoen is het niet mogelijk om voor midweken of weekenden te huren.

3. Bij het boeken van een reservering zal de huurder direct online of in ieder geval per overschrijving binnen 5 dagen de (deel)betalingen voldoen conform de factuur. De huurder ontvangt per omgaande een bevestiging van de boeking en betaling. Bij boeking meer dan 6 weken vooruit wordt een aanbetaling in rekening gebracht, en dient het restant minimaal 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Bij boekingen korter dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden betaald.

4. De beheerder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder beschikbaar te stellen.

5. Indien door overmacht en/of door bijzondere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is de beheerder gerechtigd gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen mits deze beschikbaar is. Het eventueel omboeken naar een vakantiehuis in dezelfde categorie om daarmee de totale bezettingsgraad te optimaliseren, zal alleen na overleg met de huurder geschieden. De huurder zal in hiervoor genoemde gevallen de beheerder nimmer in rechte kunnen aanspreken.

6. De huurder zal de verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken. In geval voor een huurder schade ontstaat door een door beheerder verwijtbare oorzaak, kan een schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale huursom bedragen. Aanspraken op vergoedingen in deze dienen terstond aan de beheerder te worden voorgelegd.  

7. De beheerder heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.

8. Huurder verklaart zich bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van de verstrekte informatie op de website, brochures, mondelinge toelichting en dergelijke.

9. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de beheerder.
Bij het (zonder toestemming) overschrijden van het genoemde aantal wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.

10. In verband met het karakter van het park (rust en ruimte) en de ligging van de vakantiehuizen tussen permanent bewoonde huizen, zijn de vakantiehuizen niet geschikt voor verhuur aan groepen jongeren. De beheerder behoudt zich naar aanleiding van de verstrekte gegevens het recht voor om nadere informatie op te vragen en zo nodig alsnog huurders te weigeren. Ook kan de beheerder bij het verstrekken van de sleutels naast de standaard borgsom alsnog een zelfde waarborgsom per persoon eisen.

11. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

12. Huurder is verplicht het gehuurde, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke en bezemschone staat achter te laten. Alle schade die door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan de beheerder te worden gemeld en direct met de beheerder te worden afgerekend. Zie voor detailinformatie de in elk vakantiehuis aanwezige Villamap m.b.t. onder andere de spelregels voor het gebruik van het vakantiehuis.

13. Huisdieren mogen alleen worden meegebracht in de huizen waar huisdieren welkom zijn en na opname in het huurcontract en betaling van het geldend nachttarief.

14. Waarborgsom: Bij het accepteren van de Algemene Huurvoorwaarden wordt door de huurder tevens akkoord gegaan met een waarborgsom van € 200,- die door de beheerder in geval van schade en/of nalatigheid per incasso kan worden aangesproken.

15. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook-, was-, droog- en verwarmingsdoeleinden te gebruiken dan waarin door verhuurder is voorzien. Ook is het niet toegestaan om vuurkorven, barbecues e.d. in huis of onder de terrasoverkappingen te gebruiken.

16. De ter beschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden. Eventuele schade of gebreken aan huis of inventaris dienen binnen twee uur na het betrekken van het gehuurde bij de beheerder te worden gemeld.

17. Door teruggave van de sleutels wordt de overeenkomst ontbonden. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze machtiging niet teniet gedaan.

18. De beheerder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn indien:
     a. bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan,
     b. de huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
     c. de huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur zonder aan de beheerder bericht te hebben dat hij het gehuurde later in de huurperiode zal betrekken.
     d. blijkt dat er meerdere personen dan opgegeven of zelfstandige groepen minderjarigen in het gehuurde verblijven.
De huurder is in die gevallen onverminderd aansprakelijk voor het voldoen van de totale huursom.

19. Indien de huurder een aangegane huurovereenkomst annuleert, volgt geen restitutie van de (vooruit)betaalde huursom. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

20. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient in dat geval die klacht direct en schriftelijk voor te leggen aan de beheerder
(email: villapark.deherne@sneekermeer.com).

21. Huurder verklaart zich door zijn aanwezigheid in één van de vakantiehuizen van de Vereniging van Verhuurders in Villapark “de Herne” op de hoogte en gaat akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden en de in de Villamap aanwezige spelregels die voor het vakantiehuis en het Villapark “de Herne”gelden.

22. De beheerder van vakantiehuizen in Villapark “de Herne” en de eigenaar van het vakantiehuis zijn niet aansprakelijk voor eventueel ondervonden schade, diefstal e.d. tijdens het verblijf in of om het gehuurde.
Voor dit soort gevallen dient een eigen (reis)verzekering te worden afgesloten.

23. Het meenemen en afmeren van eigen vaartuigen is in de afgesproken huurperiode toegestaan voor eigen risico, mits dit geen last veroorzaakt voor buren en / of overige watersporters. Verder dient men zich te houden aan de watersportregels die in het algemeen gelden en die in het Villapark in het bijzonder (bijv. de maximum snelheid in het Villapark).

24. Privacy-verklaring:  De beheerder / eigenaar van het betreffende vakantiehuis en het bestuur van de Vereniging van Verhuurders in Villapark ‘de Herne’ verklaren hierbij dat de door de huurder verstrekte gegevens alleen maar zullen worden gebruikt voor doeleinden die direct of indirect te maken hebben met de verhuur van vakantiewoningen in het Villapark ‘de Herne’ en nooit met derden zullen worden gedeeld.

(jan. 2022, © Vereniging van Verhuurders Villapark De Herne, www.sneekermeer.com)